Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia obowiązująca w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

 1. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie "zeszytu zwolnień i usprawiedliwień", do którego rodzice (prawni opiekunowie) wpisują wszystkie usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych oraz prośby o zwolnienie z zajęć lekcyjnych.
 2. Zeszyt, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać ponumerowane strony, a na pierwszej stronie powinny znajdować się następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, do której uczęszcza, rok szkolny, imiona i nazwiska rodziców oraz ich własnoręczne podpisy i pieczątkę szkoły.
 3. Rodzice(prawni opiekunowie) uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni mają obowiązek poinformowania szkoły o przyczynie dłuższej niż tygodniowej nieobecności ucznia w szkole w terminie do 3 dni licząc od pierwszego dnia nieobecności.
 4. Obowiązkiem ucznia jest usprawiedliwiać każdą nieobecność najpóźniej w terminie 7 dni od ostatniego dnia nieobecności
 5. Usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać wskazanie rzeczywistych, wiarygodnych i możliwych do zweryfikowania okoliczności, które faktycznie uniemożliwiły uczestnictwo w zajęciach szkolnych.
 6. Usprawiedliwienie nieobecności wpisują rodzice (prawni opiekunowie) własnoręcznie, a w przypadku ucznia pełnoletniego on sam do "zeszytu zwolnień i usprawiedliwień".
 7. W przypadku uczniów pełnoletnich rodzice na początku roku szkolnego potwierdzają podpisem, że przyjęli do wiadomości fakt samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych oraz zobowiązanie do systematycznego sprawdzania frekwencji swojego dziecka.
 8. Zwolnienia wystawiane przez lekarza lub inne instytucje muszą być wklejone do zeszytu zwolnień i usprawiedliwień.
 9. Aby usprawiedliwić nieobecność w szkole uczeń pokazuje usprawiedliwienie w "zeszycie zwolnień i usprawiedliwień" wychowawcy klasy, który parafuje wpis oraz usprawiedliwia nieobecność w dzienniku lekcyjnym.
 10. Zwolnienie z części lekcji tzw. "godzin środkowych" lub ostatnich godzin uczeń musi przedstawić wychowawcy klasy na piśmie przed faktem opuszczenia zajęć.
 11. W wypadku zwolnienia z całości lub z części zajęć lekcyjnych na usprawiedliwieniu od rodziców musi znaleźć się formułka, że rodzic przyjmuje pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie jego nieobecności w szkole.
 12. W przypadku złego samopoczucia ucznia na zajęciach, po stwierdzeniu tego faktu przez szkolny personel medyczny, informowani są o tym fakcie jeden z rodziców, który ma obowiązek zabrać dziecko z zajęć. W przeciwnym razie dziecko zostaje na terenie szkoły do zakończenia swoich zajęć. Usprawiedliwienie następuje na podstawie wpisu szkolnego personelu medycznego do "zeszytu zwolnień i usprawiedliwień".