REGULAMIN UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INFORMATYKI LUB TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH

1.   Uczeń może być zwolniony, z zajęć wychowania fizycznego z powodu przeciwskazań zdrowotnych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Zwolnienie to  nie odnosi się  jednak do obecności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego. Uczeń zobowiązany jest do biernego w nich uczestnictwa (w obuwiu zamiennym). W przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych zawartego we wniosku (Załącznik nr 1), po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Powyższe zwolnienie nie dotyczy zajęć edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fizycznego.

2.   Uczeń, który otrzymał zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zwolnienia z zajęć na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, przekazuje je nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest do przechowania go do końca danego roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.

3.   W przypadku zaświadczenia lekarskiego obejmującego okres zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dłuższy niż 1 miesiąc, dyrektor szkoły wydajedecyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

4.   Dyrektor szkoły tylko na pisemny wniosek (pobrany w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły - Załącznik nr 1) rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, do którego załącza się zaświadczenie lekarskie wydaje, decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na czas określony w przedłożonym zaświadczeniu (Załącznik nr 2).

5.   Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Decyzja zostaje przekazana, za pośrednictwem wychowawcy klasy,  rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia oraz nauczycielowi wychowania fizycznego.

6.   Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego składany jest przez rodziców (prawnych opiekunów) niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego, jednak nie później niż:

a)   w przypadku zwolnienia z całego roku szkolnego lub I semestru – do 15 września danego roku szkolnego,

b)   w przypadku zwolnienia z II semestru – do 30 stycznia danego roku szkolnego,

c)   w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń wystawianych w trakcie roku szkolnego - nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.

7.   W przypadku załączenia do wniosku zaświadczenia lekarskiego wystawionego z datą wsteczną (np. data wystawienia 10 październik, a okres zwolnienia z zajęć od 1 września, tj. powyżej miesiąca), przyjmuje się, jako obowiązującą datę wystawienia zaświadczenia.

8.   W przypadku zaświadczenia lekarskiego, które nie zostanie złożone w terminie, przyjmuje się jako datę początkową zwolnienia, datę jego wystawienia przez lekarza.

9.   W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego semestru lub roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.

10. Jeżeli uczeń uzyskuje decyzję dyrektora o zwolnieniu w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły 50% wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas jest klasyfikowany i otrzymuje ocenę semestralną lub roczną.

11. Określone przez lekarza, zapisane w zaświadczeniu, ograniczenia w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć. Takie zaświadczenie przedkłada się nauczycielowi wychowania fizycznego, który uwzględnia zalecenia lekarza w pracy z uczniem, natomiast zaświadczenie przechowuje w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.

12. Nauczyciel wychowania fizycznego lub informatyki zapoznaje uczniów z niniejszym regulaminem na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

13. Zapisy zawarte w pkt. 1-11 dotyczą również zajęć informatyki.

14. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

15.    Regulamin obowiązuje od 1 września 2013 r. Rodzice zostaną zapoznani z regulaminem przez umieszczenie go na stronie internetowej szkoły http://5lo-kielce.vipower.pl, a dodatkowo podczas najbliższego dnia Otwartej Szkoły, natomiast uczniowie na najbliższych lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Pobierz wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej