Procedura wyłaniania ucznia zdolnego

 

        I.      Pojęcie ucznia zdolnego.

      II.      Procedury wyłaniania ucznia zdolnego.

    III.      Obowiązki osób uczestniczących w programie.

    IV.      Metody i formy pracy z uczniem zdolnym

      V.      Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i instytucjami wspierającymi uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

I.                    Pojęcie ucznia zdolnego.

Dziecko zdolne to takie, które posiada umiejętność dostrzegania problemów
i przystępujące do rozwiązywania ich w sposób najbardziej logiczny i skuteczny.

Uczniami zdolnymi są dzieci, które oprócz widocznych i wysokich zdolności ogólnych odznaczają się równocześnie wybitnymi uzdolnieniami specjalnymi, a także znaczącymi osiągnięciami w  nauce szkolnej. Są to również osoby obdarzone ponadprzeciętnymi dyspozycjami twórczymi.

Uczeń zdolny to uczeń wykazujący ponadprzeciętny poziom rozwoju umysłowego, połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przejawiającym się
w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania.

 

Cechy charakterystyczne uczniów zdolnych:

- uczą się szybciej, prawidłowo kojarzą i rozumują,

- opanowują szerszy zakres materiału,

- uczą się inaczej, szukają związków przyczynowo skutkowych, dążą do odkryć, swobodniej zestawiają wiadomości, sięgają po dodatkowe informacje, mają bogatsze skojarzenia, potrzebują większej liczby i lepszych argumentów, posługują się łatwo językiem danej dyscypliny,

- ich wyniki uczenia się sięgają głębiej, obejmują rozumienie materiału, rozwiązywanie problemów, umiejętność świadomego kierowania własnymi procesami umysłowymi,

- uczą się wytrwałej, jeśli tylko uznają sens pracy nad danym materiałem, czytają dużo
i chętnie,

- są ciekawi świata i ludzi, mają dar bystrej obserwacji otoczenia, mają urozmaicone cele uczenia się i zaspakajania ciekawości, zainteresowań i ambicji, realizację odległych planów życiowych,

- są dociekliwi, zadają duże ilości pytań,

- mają niezależną postawę, poczucie humoru, bronią swoich poglądów i pomysłów,

- bardziej zależy im na nagrodach,

- mają szeroki zakres uwagi, są zdolni do koncentracji i wytrwałości w rozwiązywaniu problemów,

- charakteryzuje ich bogatsze, niż u rówieśników słownictwo, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym,

- są zdolni do samodzielnej i efektywnej pracy,

- wcześniej niż inni ( często w wieku przedszkolnym ) opanowują umiejętność czytania
i pisania ( i potrafią z niej korzystać ),

- wykazują zdolność wnikliwej obserwacji,

- wykazują inicjatywę i oryginalność w pracy umysłowej,

- wykazują wysoką sprawność umysłową i szybką reakcję na nowe pomysły,

- szybko uczą się na pamięć ( zapamiętują nowe rzeczy ),

- interesują ich problemy natury człowieka i świata, problemy filozoficzne,

- mają niezwykłą wyobraźnię,

- z łatwością stosują się do skomplikowanych instrukcji,

- mają różne i liczne zainteresowania, często korzystają z bibliotek i innych źródeł informacji,

- charakteryzuje ich wyższy poziom wiary we własne siły,

- są na ogół lepsi od innych w matematyce.

UCZEŃ ZDOLNY swoje nieprzeciętne możliwości może rozwijać w różnych obszarach:

·         humanistycznych,

·         matematycznych,

·         artystycznych,

·         przyrodniczo-ekologicznych,

·         organizacyjnych,

·         sportowych.

II.                  Procedury wyłaniania ucznia zdolnego.

1. Nominacja przyznana przez nauczyciela

Najczęściej opinię jest w stanie wydać nauczyciel doświadczony. Można w tym celu posłużyć się kwestionariuszem z określonymi pytaniami. Nauczyciele wymieniają najczęściej następujące cechy dziecka wybitnie zdolnego:

- sprawność językowa na wysokim poziomie,

- wyjątkowa umiejętność wnioskowania,

- szybkie tempo procesów myślowych,

- bogata wyobraźnia,

- znakomita pamięć,

- zainteresowanie prowadzeniem obserwacji,

- niezwykła zdolność koncentracji uwagi,

- stawianie wielu oryginalnych pytań,

- wysuwanie niezwykłych, oryginalnych sugestii,

- umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów,

- szeroki zakres zainteresowań czytelniczych,

- brak wytrwałości w wykonywaniu zadań rutynowych.

 

Pomocne będą następujące narzędzia identyfikacji uczniów  zdolnych:

 

Ø       Zestaw kontrolny do rozpoznawania zdolności naukowych G. Lewisa  zalecany do badania uczniów, którzy od dawna uzyskują doskonałe wyniki w jednej lub kilku dziedzinach wiedzy – załącznik nr 1 do wykorzystania przez wychowawców po konsultacjach z nauczycielami innych przedmiotów

 

Ø       Zestaw kontrolny do rozpoznawania talentu językowego G. Lewisa  zalecany do badania uczniów od dłuższego czasu osiągających doskonałe wyniki w posługiwaniu się językiem mówionym i pisanym – załącznik nr 2 do wykorzystania przez nauczycieli języka polskiego i języków obcych

 

Ø       Zestaw kontrolny do rozpoznawania talentu twórczego G. Lewisa  zalecany do badania uczniów wykazujących nietradycyjny, nowatorski, pomysłowy i produktywny sposób myślenia i zachowania – załącznik nr 3 do wykorzystania przez wychowawców po konsultacjach z rodzicami i nauczycielami innych przedmiotów

 

Ø       Kwestionariusz pytań do nauczyciela – wychowawcy pozwalający rozpoznać uczniów o zdolnościach w różnych dziedzinach – załącznik nr 4 dla wychowawców

 

Ø       Kwestionariusz obserwacji zachowań znamionujących uzdolnienie – załącznik nr 5 do wykorzystania przez wychowawców

 

Ø       Kwestionariusz samoobserwacji wskazujący na uzdolnienia – załącznik nr 6 przeznaczony dla ucznia – nominacja przez samego siebie

 

2. Wyniki sprawdzianów wiadomości

W przypadku wykorzystania wyników testów wiadomości do rozpoznania należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki się kształci uczniów, a także przeznaczenie i zawartość samych sprawdzianów.

 

3. Iloraz inteligencji

Dzieci uzyskujące wyniki 110 pkt. i wyżej (przy normie 100 pkt.) są zaliczane do grupy dzieci zdolnych. Powyżej 130 pkt. osiągają dzieci o potencjalnie najwyższych możliwościach w dziedzinie myślenia abstrakcyjnego – dzieci wybitnie zdolne (stosowany test Wechslera – wersja dla dzieci, zrewidowana WISC-R i test Ravena). – testy robione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

 

4. Konkursy

Konkursy są w różnym stopniu przydatne do określenia zdolności ucznia. Istotny jest tu poziom konkursu, poziom fachowości sędziów i poziom umiejętności pozostałych uczestników.

 

5. Nominacja przyznana przez eksperta

Wartość oceny eksperta (np. w konkursie) zależy głównie od stopnia jego fachowości, pozycji zawodowej oraz umiejętności porównania danego dziecka z osiągnięciami jego rówieśników.

 

6. Nominacja przyznana przez rodziców

Przypuszcza się, że najłatwiej wykryć zdolności dzieci między 3 a 6 rokiem życia. Rodzice na zasadzie obserwacji mogą określić tempo, z jakim dziecko się uczy.

 

7. Nominacja przyznana przez grupę.

Grupa rówieśnicza potrafi określić czy ktoś ma wybitne zdolności w danej dziedzinie.

 

 

III.                Obowiązki osób uczestniczących w procesie wyłaniania ucznia zdolnego i pracy z nim.

a) Zadania dyrekcji:

·         stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania swej wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym,

·         zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniami zdolnymi,

·         pozyskiwanie funduszy na podejmowane zadania,

·         promowanie nauczycieli podejmujących pracę z uczniami uzdolnionymi
i osiągającymi wyróżniające efekty swojego działania np. przez:
     - zwiększenie dodatku motywacyjnego
     - nagrody
     - listy gratulacyjne

·         wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych - tworzenie kół zainteresowań,

b) Zadania wychowawcy:

·         zebranie informacji (wywiad, ankieta) na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole,

·         gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych ucznia
w trakcie nauki w szkole,

·         stały kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia,

·         wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań.

c) Zadania nauczycieli przedmiotowych:

·         realizacja na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych indywidualnego programu pracy z uczniem zdolnym,

·         aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z uczniem
zdolnym, możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły,

·         umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn    
niezależnych od ucznia takich, jak: udział w konkursach, zawodach, itp.

·         przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach uczniów w jego przedmiocie wychowawcy klasy

·         diagnozowanie zespołów klasowych dokonywane pod kątem uzdolnień uczniów i przekazywanie ich wyników wychowawcy klasy,

·         utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań, wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy;

·         zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach, itp.,

d) Zadania pedagoga:

·         współpraca z PPP oraz z nauczycielami,

·         pedagogizacja rodziców w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym, organizowanie warsztatów, spotkań i prelekcji,

·         rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,

·         udzielania porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach
rówieśniczych i środowiskowych,

·         organizowanie opieki i pomocy materialnej

e)  Zadania nauczycieli bibliotekarzy:

·         gromadzenie i eksponowanie księgozbioru dotyczącego pracy z uczniem uzdolnionym,

·         rozbudowywanie kącika metodycznego dla nauczycieli, uczniów, rodziców,

·         wzbogacanie zbiorów biblioteki dla uczniów,

·         przygotowanie uczniów do umiejętnego i krytycznego wykorzystywania źródeł informacyjnych,

·         zabezpieczenie niezbędnej literatury oraz innych materiałów uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych /dla nauczycieli opiekunów – sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych /,

·         informowanie o konkursach różnego szczebla organizowanych przez inne placówki –  ogłoszenia, reklama, pomoc w przygotowaniu.

 

IV.                Metody i formy pracy z uczniem zdolnym

 1. Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym przez komisje przedmiotowe (odpowiedzialni: przewodniczący komisji przedmiotowych)
 2. Tworzenie kółek zainteresowań w oparciu o specyfikę zdolności uczniów
 3. Organizacja konsultacji grupowych lub indywidualnych dla uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach, olimpiadach, prezentacjach szkolnych i pozaszkolnych
 4. Wyeksponowanie sukcesów uczniów uzdolnionych (gablota, strona internetowa, gazetka szkolna)
 5. Indywidualizacja pracy podczas lekcji,
 6. Stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 7. Wdrażanie ucznia zdolnego do roli lidera zespołu i asystenta nauczyciela,
 8. Przygotowywanie dodatkowych zadań, ćwiczeń, projektów, referatów jako zadanie domowe dla ucznia zdolnego, 
 9.  Wykorzystanie technologii informacyjnych oraz szczególnych zainteresowań uczniów w dziedzinie informatyki do przygotowania pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz różnych opracowań dotyczących życia szkoły,
 10.    Kontaktowanie się z osobami lub instytucjami wspierającymi rozwój ucznia zdolnego
 11. Wycieczki edukacyjne
 12. Spotkania z ciekawymi osobami ze świata nauki, biznesu, sportu, w szczególności z udziałem absolwentów szkoły

 

V.                  Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i instytucjami wspierającymi uczniów szczególnie uzdolnionych.

1.       Informowanie (wychowawca oraz nauczyciel przedmiotu) na bieżąco rodziców o postępach ucznia

2.       Doskonalenie funkcji wychowawczej rodziny (pedagogizacja rodziców) - wykłady, pogadanki, spotkania, prelekcje. Organizacja doradztwa dla rodziców w zakresie pracy ze zdolnym dzieckiem.

3.       Organizacja spotkań z rodzicami, podczas których uczniowie prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności.

4.       Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu diagnozowania uzdolnień i szkolenia nauczycieli w zakresie rozpoznawania i rozwijania uzdolnień

5.       Współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i przygotowania uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach, zawodach sportowych.